Ööklubi Kino | Ööklubi Kino Sisekorraeeskiri - Ööklubi Kino

Ööklubi Kino Sisekorraeeskiri

Ööklubi Kino (edaspidi Klubi) Sisekorraeeskirjad on kehtestatud Klubi juhtkonna ja Turvameeskonna poolt kooskõlas Turvaseadusega ning on järgimiseks kõigile Klubi territooriumil viibijatele. Sisenedes Klubisse aktsepteerib külastaja käesolevat Klubi Sisekorraeeskirja.

1. Klubi lahtiolek, sissepääs, väljumine ning vastutus

1.1. Klubi on avatud reedel ja laupäeval kella 23.00-st kuni 04.00-ni.
1.2. Klubi ei vastuta järelevalveta jäetud isiklike esemete eest.
1.3. Klubi jätab endale õiguse valida külastajaid.

2. Külastaja kohustub

2.1. järgima Klubi Sisekorraeeskirjas sätestatut;
2.2. alluma Klubi töötajate ning Turvameeskonna korraldustele;
2.3. hoidma puhtust, sealhulgas panema prügi üksnes selleks ettenähtud kohtadesse;
2.4. käituma viisakalt ja sõbralikult ning järgima üldtunnustatud kõlblusnorme;
2.5. mitte häirima teisi külastajaid ja Klubi töötajaid;
2.6. hoidma üleriideid selleks ettenähtud kohas;
2.7. suitsetama vaid selleks ettenähtud kohas;
2.8. mitte kahjustama Klubi inventari ja teiste külastajate vara;
2.9. hüvitama koheselt Klubile tema poolt tekitatud varalise kahju.
2.10. mitte väljuma Klubist soetatud jookidega.

3. Klubisse on keelatud siseneda ning Klubis viibida:

3.1. oma söögi või joogiga;
3.2. mistahes relva või muu ohtliku esemega;
3.3. narkootiliste või muude psühhotroopsete ainetega;
3.4. lemmikloomaga;
3.5. ebahügieenilises olekus;
3.6. silmnähtavalt liigses alkoholijoobes;
3.7. ebasobiva riietusega (silmnähtavalt määrdunud, spordiriided ja -kotid, lahtised jalatsid jne).

4. Klubi juhtkonnal, töötajatel ning Turvameeskonnal on õigus:

4.1. otsustada külastajate Sisekorraeeskirja punktide 2 ja 3 kinnipidamise üle vastavalt oma äranägemisele ning anda vastavalt sellele külastajatele omapoolseid korraldusi;
4.2. kõrvaldada Klubist külastaja, kes rikub Klubi sisekorraeeskirja punkte 2 või 3;
4.3. kontrollida külastajate vanust (vanuse tõendamiseks sobib ID-kaart, juhiluba või pass);
4.4. teostada külastajale isiku ja isikuasjade läbivaatust, kindlustamaks, et külastaja valduses ei ole keelatud või ohtlikke esemeid ega aineid;
4.5. ülerahvastatuse vältimiseks ning külastajate turvalisuse ja ohtuse tagamiseks, piirata külastajate sissepääsu Klubisse;
4.6. kehtestada Sisekorraeeskirja rikkujale sissepääsupiirang (kuni 5 aastat) ning sissepääsupiirangut ei pea põhjendama;
4.7. teha erandeid Sisekorraeeskirja punktist 1.1. ja sulgeda/avada Klubi varem või hiljem.
4.8. keelata Klubis ilma juhtkonna nõusolekuta pildistamine, filmimine ja heli salvestamine;
4.9. konfiskeerida Sisekorraeeskirja punktides 3.1. – 3.3. nimetatud esemed või ained ning samuti punktis 4.8. rikkumisel kasutatud pildi-, video- või helisalvestusvahend;
4.10. koristada ära järelevalveta jäetud joogid.

5. Külastajal on õigus:

5.1. tunda rõõmu Klubi külastamisest ning nautida Klubis pakutavat meelelahutust;
5.2. teavitada Klubi töötajaid Sisekorraeeskirja rikkumisest;
5.3. pöörduda probleemide lahendamiseks Klubi töötajate ja juhtkonna poole;
5.4. esitada Klubile ettepanekuid ja pretensioone, mis lahendatakse vastavalt Sisekorraeeskirjale.

Parimate soovidega, Ööklubi Kino


5. märtsist 2012 30. septembrini 2012 aitas Parimad Peod OÜ-l põhivara soetada Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse alustava ettevõtja stardi- ja kasvutoetuse programm.